De noodzaak van brandveiligheid

Als we spreken over brandveiligheid, is extra aandacht voor de zorgsector absoluut geen overbodige luxe. In dit blog ga ik in op de noodzaak van brandveiligheid in algemene zin.
In deel 2 specifiek op brandveiligheid in de zorg. Een (brand)veilige omgeving, kan levensbepalend zijn. Helaas zien wij in de praktijk in bestaande gebouwen vaak het tegenovergestelde.

Bestaande bouw
Een veilige omgeving begint bij een brandveilig gebouw. Vaak zijn gebouwen opgedeeld in brandcompartimenten. De brandcompartimenten moeten ervoor zorgen dat gedurende een bepaalde tijd het vuur en de rook tegengehouden worden, zodat een veilige vluchtroute mogelijk is. Een brandcompartiment kan opgebouwd zijn uit een enkele grote ruimte of uit meerdere ruimtes die met elkaar verbonden zijn door middel van bijvoorbeeld een gang. Elk compartiment is begrensd door wanden, (deur)kozijnen en plafonds die goed brandwerend moeten zijn. Om onderlinge compartimenten te kunnen scheiden worden brandscheidingen toegepast. Brandscheidingen zijn oplossingen die de uitbreiding van de brand kunnen voorkomen. Voor de gebouweigenaren en zijn bedrijfshulpverlening (BHV) kan dit net voldoende tijd geven om mensen in veiligheid te brengen en te evacueren.

Aanpassingen in gebouwen
Helaas komen wij in de praktijk nog vaak tegen dat er niet wordt voldaan aan wettelijke veiligheidsvoorschriften en dat bestaande brandscheiding niet aan de eisen voldoet. Door aanpassingen in gebouwen worden brandscheidingen vaak doorbroken en niet weer afgewerkt conform voorschriften. Doorvoeren blijven open en doorbroken scheidingen worden niet gemeld bij de gebouwverantwoordelijke om te laten herstellen. Daarnaast worden de gevolgen op operationeel niveau vaak onderschat wanneer een brandscheiding niet correct is afgewerkt of is aangelegd.

Veiligheidsvoorzieningen
Gebouweigenaren voldoen op papier vaak aan de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de brand- en rookcompartimenten en aangelegde brand- en rookscheidingen, maar de werkelijkheid blijkt vaak weerbarstiger. Bij controle door de veiligheidsregio wordt met name gekeken naar keuringen van de voorzieningen zoals blusapparaten, brandmeldinstallaties en het functioneren van de brandvertragende deuren in de brandscheidingen.
Onze ervaring binnen diverse projecten is dat er steekproefsgewijs gecheckt wordt of de brandscheidingen ook boven systeemplafonds en dergelijke correct zijn afgewerkt. Zelfs wanneer na een inspectie vanuit de veiligheidsregio’s is aangegeven dat voldaan is aan de op papier gestelde eisen, moet men als gebouweigenaar zelf inspecties blijven uitvoeren. Dan komen ook nog vaak gebreken aan het licht, zoals bijvoorbeeld niet afgewerkte brandscheidingen en openstaande doorvoeren boven de systeemplafonds. De gebouweigenaar blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het op orde hebben van de veiligheidsvoorzieningen in het gebouw. Bij het niet op orde hebben, toetsend op het rechts verkregen niveau en de geldende brandverzekering, kan dit bij eventuele calamiteiten grote problemen geven met de verzekeraar.

Installatietechnische oplossingen
Wanneer grote problemen binnen een gebouw zijn geconstateerd zal ook een installatietechnische oplossing bekeken kunnen worden. Uiteraard zijn er diverse installatietechnische oplossingen, zoals water/mist-, of sprinklerinstallaties, die veel problemen bij compartimenteringen compenseren.
In bestaande gebouwen, met de aanwezige compartimentering en aangelegde brandscheidingen, wordt vaak voor herstel gekozen en niet direct voor aanleg van een nieuwe installatie mede vanwege de hoge investering.

In mijn volgende blog ga ik graag wat dieper in op de verschillende voorbeelden die wij bij onze opdrachtgevers uit de zorg hebben aangetroffen. Ook leg ik hierin uit welke stappen er gemaakt kunnen worden om een brandveilige toekomst tegemoet te gaan.

Geschreven door: Hildebrand de Braak

Brandveiligheid binnen bestaande gebouwen krijgt onvoldoende aandacht. De ernst van de situatie bij eventuele calamiteiten wordt vaak onderschat.

Nieuwste blogs

  • Sociaal
  • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

  • Inspiratie
  • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

  • Circulair
  • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]