Slim vastgoed in de ouderenzorg & zorgeloos wonen en werken

Zorginstellingen die naast zorg ook wonen en dagbesteding aan hun oudere cliënten bieden worden geconfronteerd met grote uitdagingen. Uitdagingen op meerdere gebieden: van vergrijzing, verouderde vastgoedportefeuille, verduurzaming tot personeelstekorten, los van de huidige coronacrisis. Hoe ga je als zorginstelling hier mee om? 

De uitdagingen in de ouderenzorg 
Door de vergrijzing van de bevolking stijgt de behoefte aan passende huisvesting en hoogwaardige zorg voor ouderen snel. Een groot deel van het zorgvastgoed is verouderd en moet gemoderniseerd worden om aan de veranderende woonwensen, de milieuwetgeving en de doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid te voldoen.

Cliënten, verwanten en mantelzorgers worden steeds kritischer op de zorg en vooral ook op de kwaliteit van de huisvesting. Daarnaast speelt dat door het tekort aan zorgpersoneel, en de daarmee samenhangende kostenstijgingen door met name de inhuur van duurdere ZZP-ers , de zorg verder onder druk komt. 

Het aantal nieuwkomers dat zorg aanbiedt voor specifiek lucratieve doelgroepen neemt toe. Veel van deze nieuwkomers verdwijnen ook weer snel met achterlating van zorgbehoevenden met middeninkomens. Tegelijkertijd zien we dat beleggingsfondsen zich vol enthousiasme op de zorgvastgoedmarkt begeven. Gedreven door de relatieve grote welvaart van de vergrijzende Nederlander en ons, vergeleken met omliggende landen, royale sociale stelsel wordt ook door buitenlandse beleggers flink geïnvesteerd in Nederlands zorgvastgoed. 

Werken aan een gezonde zorgexploitatie
Op de werkvloer van de grotere zorginstellingen is veel kennis aanwezig hoe de zorg beter en efficiënter kan. En hoe de woonomgeving daaraan kan bijdragen. Kerngedachte is dat mensen, ondanks hun beperkingen, actief moeten kunnen leven en zorgverleners goed moeten kunnen werken. 
Slim vastgoed draagt ook bij aan een gezonde zorgexploitatie. draaijer+partners brengt haar vastgoedkennis graag in en mobiliseert de kennis in jouw organisatie graag om ervoor te zorgen dat met een goede vastgoedstrategie de zorgexploitatie gezond wordt!  Om dit concreet te maken zetten wij onze ambitieversneller in en doorlopen wij samen met jou en het zorgpersoneel een aantal stappen om toe te werken naar een gezonde exploitatie. 

Analyse van de huidige situatie

 • Bekostiging. Hierbij maken wij onderscheid in de maatschappelijke bekostiging uit de Wlz (Wet langdurige zorg) en de private bekostiging van de meer vermogende doelgroepen. 
 • Huisvestingskosten. Waar zitten de werkelijke huisvestingskosten? Wat zijn de kosten voor de instandhouding en het onderhoud van de gebouwen? 
 • Zorgkosten. Wat zijn de werkelijke zorgkosten? Welke kosten worden door wie gemaakt in de zorgexploitatie? 
 • Marktanalyse en bezoek vergelijkbare projecten. Hoe spelen collega zorginstellingen en beleggers in op de snel groeiende zorgvraag en zijn er kansen om samen te werken en elkaar te versterken?

Oplossingsrichtingen voor de nieuwe situatie 

 • Verbeteren van de bekostiging. Nagaan hoe door een goede ZZP/private doelgroepenmix, marketing en aantrekkelijk zorgaanbod, de opbrengsten verhoogd kunnen worden. 
 • Concreet maken van een gezonde en stimulerende omgeving. Inzichtelijk maken hoe de huisvesting en de woonomgeving bijdragen aan de verbetering van de zorg en het geluk van de cliënt. 
 • Verbeteren en/of vernieuwen huisvesting. Uitwerken hoe goed ontworpen, duurzame gebouwen met slimme technieken bijdragen aan een efficiënte zorgexploitatie.  
 • Aandacht voor alternatieve aanwendbaarheid van het zorgvastgoed. Indien het gebouw na onverhoopt vertrek of inkrimping van de zorginstelling, geschikt is voor reguliere bewoning, is het investeringsrisico lager en zijn er dus lagere financieringslasten. 

Resultaat van de ambitieversneller is een integraal businessplan en een plan voor de nieuwe huisvesting. Inzet daarbij is investeren in vastgoed, voor een efficiënte en duurzame vastgoedexploitatie waardoor er middelen vrij komen voor de zorg. . 

Korte looplijnen voor het personeel 
In onze praktijk zien wij op die manier oplossingsrichtingen ontstaan waarbij slimme huisvesting bijdraagt aan een gezond, stimulerend en gelukkig leven. Bijvoorbeeld kleine woongroepen als onderdeel van een groter complex en voor de buurt toegankelijke dagbesteding. Om bijvoorbeeld samen boodschappen te doen en te koken. Maar ook een toekomstbestendig flexibel ontwerp rekening houdend met moderne technieken voor de veiligheid en comfort van cliënten maar ook korte looplijnen voor het personeel. Veelzijdige huisvesting die de doorstroming mogelijk maakt wanneer de huisvestingsbehoefte van de cliënt met het ouder worden verandert.  

In volgende blogs gaan wij nader in op bovengenoemde thema’s en de effecten van het coronavirus op de ouderenzorg. Vastgoed als motor voor een gezonde zorgexploitatie!

Geschreven door: Hans Lubbers

Meer weten over slim vastgoed in de ouderenzorg? Neem dan contact op met Hans Lubbers.

Nieuwste blogs

 • Sociaal
 • Werk
juni 2022

Huisvesting begint bij de gebruiker

Gemeente Diemen, LSa en draaijer+partners gingen in gesprek over de herinrichting van het gemeentehuis en […]

 • Inspiratie
 • Werk
juni 2022

Domeinbenadering en ontwerpgids voor duurzame exploitatie

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuw stadhuis. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, volgens planning wordt […]

 • Circulair
 • Innovatie
juni 2022

De kansen van een circulaire inkoopstrategie

Hoe realiseer je een circulaire facilitaire dienstverlening door middel van een circulaire inkoopstrategie en wat […]