Zone.college

Zone.college (voorheen AOC Oost) is een Agrarisch Opleidingscentrum en verzorgt voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs voor mensen die straks de groene samenleving maken. De organisatie kent vijf schoollocaties. Het college van bestuur en de centrale services zijn gevestigd in Lochem.

"Als groene onderwijsinstelling moet groen, ecologisch en duurzaamheid in het DNA zitten en tot uiting komen in huisvesting.”

onderzoek en inspiratie

‘Bouwen in de praktijk van nu aan de groene wereld van morgen’

Met draaijer+partners als strategisch huisvestingspartner, kan het Zone.college zich op zijn core business richten: goed onderwijs. De school zoekt naar oplossingen voor teruglopende leerlingenaantallen, het kunnen toepassen van nieuwe onderwijsconcepten en nieuwe vormen van samenwerking met het bedrijfsleven voor een betere aansluiting met de arbeidsmarkt. In het strategisch beleidsplan is toekomstbestendig onderwijs speerpunt en leidraad voor al het handelen, ook op het gebied van huisvesting. Samen met het Zone.college heeft draaijer+partners werksessies georganiseerd om de huisvestingsambitie te formuleren inclusief een hoge duurzaamheidsambitie, passend binnen de functionele eisen vanuit het onderwijsproces en de financiële kaders.

strategie en advies

Huisvesting waar mensen over 30 jaar nog trots op zijn

draaijer+partners heeft een strategisch huisvestingsplan ontwikkeld voor het Zone.college. Dit is verder uitgewerkt in huisvestingsbeleid.
Eén van de panden in Doetinchem voldeed niet meer aan de eisen van het Zone.college. draaijer+partners heeft een haalbaarheidsonderzoek gedaan en een aantal scenario’s, inclusief gevolgen voor exploitatie, uitgewerkt voor nieuwbouw en renovatie op een nieuwe of bestaande locatie. Op basis hiervan werd besloten tot nieuwbouw op de bestaande locatie.

“Prestatiecontracten hebben ons als onderwijsinstelling aanzienlijke voordelen opgeleverd: hoge kwaliteit en op langere termijn een geldbesparing.”

Tamara de Lange, directeur Centrale Services Zone.college

realisatie en management

Toegevoegde waarde en expertise van leveranciers benutten

Voor de nieuwbouw in Doetinchem hebben wij met personeel van de locatie en interne diensten een functioneel en ruimtelijk Programma van Eisen en speerpunten voor duurzaamheid opgesteld. Vervolgens is een Programma van Prestaties ontwikkeld. Een architect is geselecteerd om een Structuurontwerp te maken dat richtinggevend was voor het integrale contract. Als aanbestedingsprocedure is gekozen voor de concurrentiegerichte dialoog, met als doel om een Design, Build, Maintain & Operate-contract (met schoonmaak- en energievolume-garantie) te sluiten. De markt is uitgedaagd om met voorstellen te komen. Ondanks een overvraagde markt konden de doelstellingen gerealiseerd worden binnen de financiële kaders.
Het geselecteerde consortium werd vanaf de ontwerpfase betrokken en leverde een gebruiksgereed product. De nieuwe school is gasloos en heeft een low-tech en energiezuinige installatie. Het hoofdgebouw is in november 2019 opgeleverd en in januari 2020 in gebruik genomen. De bijgebouwen en het terrein volgen ongeveer een jaar later.

exploitatie en beheer

Meer grip op kwaliteit en financiën door prestatiegericht onderhoud

draaijer+partners heeft samen met het Zone.college in een workshop onderzocht welk type onderhoudscontract het beste aansluit bij de behoefte voor alle vastgoed. Op basis van de uitkomst is een Europese aanbesteding voor het prestatiegericht onderhouden van de gebouwgebonden installaties georganiseerd, met als doel meer grip te krijgen op het onderhoud in financiële en kwalitatieve zin. In de aanbestedingsprocedure en contracten is extra aandacht besteed aan het omgaan met klachten van gebruikers en een goede storingsdienst, zodat het onderwijs zo weinig mogelijk hinder ondervindt van storingen. De eerste twee jaar hebben wij de beheerorganisatie gefaciliteerd bij de contractbewaking en jaarlijkse contractbesprekingen met de opdrachtnemer.

AOC_oost_14

“De integrale aanpak zorgt ervoor dat het nieuwe schoolgebouw van het Zone.college over een lange periode optimaal presteert”.

Erwin Alders, projectmanager draaijer+partners

resultaten

  • Openstaan voor vernieuwing en daardoor optimaal gebruikmaken van kennis in de markt
  • Duurzame flexibele huisvesting die aansluit bij de onderwijsvisie en waarbij geanticipeerd wordt op de toekomst
  • Waarmaken van de ambitie om meer vanuit een regie-organisatie te gaan werken
Erwin
Erwin AldersProjectmanager
Paul
Paul KnotAdviseur gebouwexploitatie en techniek
Peter
Peter RuchtiDirecteur

Gerelateerde cases