Gemeentehuis Hardenberg

Het oude gemeentehuis van de gemeente Hardenberg kende een groot aantal knelpunten: het bood te weinig effectieve gebruiksoppervlakte en vergaderruimte, het voldeed op meerdere plaatsen niet aan de arbonormen en de veiligheid was onvoldoende. De gemeente moest daardoor meermaals dure technische noodoplossingen inzetten. Om de problemen structureel op te lossen werd gekozen voor nieuwbouw van het gemeentehuis met een ondergrondse parkeergarage.

"Eén van de ambities van de gemeente was om bij oplevering het meest duurzame gemeentehuis van Nederland te zijn.”

onderzoek en inspiratie

Duurzaam bouwen begint bij de ambitie van de opdrachtgever

De gemeente wilde eerst twee projecten realiseren: een nieuw gemeentehuis en een nieuwe parkeergarage. De ambitie lag hoog: het moest het duurzaamste gemeentehuis van Nederland worden. draaijer+partners heeft de ambtelijke en bestuurlijke organisatie tijdens workshops begeleid in het bepalen van de projectuitgangspunten en deze vastgelegd in een ambitiedocument. Eisen waren onder meer een GPR-score van 8,6, veel groen binnen en buiten, gasloos, zonnecellen, warmte-koude-opslag, hergebruik van sloopmateriaal en het gebruik van nieuwe klasse 3-materialen.

Uiteindelijk zijn beide projecten met elkaar verbonden: een nieuw gemeentehuis met een drielaags ondergrondse parkeergarage. Daardoor zijn er minder, maar kwalitatief hoogwaardiger, vierkante meters gebouwd.

strategie en advies

Ambitie vertalen naar prestatie-eisen en deze bewaken

Samen met de duurzaamheidsadviseurs van de gemeente zijn de projectuitgangspunten vertaald naar heldere prestatie-eisen voor de huisvesting. In elke fase van het project is getoetst of de ambities overeind bleven en is gekeken waar optimalisaties mogelijk waren.

Voor conceptuele oplossingen voor de kantoororganisatie en haar dienstverlening is een definitie opgesteld passend binnen de (financiële) uitgangspunten. Samen met de medewerkers is een nieuw dienstverlenings- en werkplekconcept ontwikkeld dat past bij de organisatie en haar doelstelling van het verbeteren van de communicatie en de gewenste beleving.

Bij de oplevering in 2012 was het markante gemeentehuis het meest duurzame gemeentehuis van Nederland.

realisatie en management

Optimalisatie ontwerp- en materiaalkeuzes

Als bouwprocesvorm is gekozen voor een Design, Build & Maintain-aanbesteding. Hierdoor kan het bouwend consortium invloed uitoefenen op ontwerp- en materiaalkeuzes, optimalisaties inbrengen en is de gebouwprestatie voor 20 jaar verzekerd doordat het consortium een onderhoudsverplichting heeft. draaijer+partners heeft de (Europese) selectie van ontwerpende en uitvoerende partijen begeleid. De geselecteerde architect bracht een overtuigende visie op het gebied van duurzaamheid mee, passend bij de ambitie van de gemeente.

Door nauw samen te werken met de gemeentelijke beheerorganisatie en de ontwerpende partijen heeft draaijer+partners een prestatiegericht aanbestedingsdocument voor 20 jaar onderhoud opgesteld.

exploitatie en beheer

Duurzaam beheren is het logische vervolg op duurzaam bouwen

Alleen door het thema duurzaamheid ook in de exploitatie te integreren, kan het gemeentehuis van Hardenberg op lange termijn duurzaam blijven presteren. De langetermijnexploitatie wordt in het ontwerp bepaald. Door in het Programma van Eisen en het ontwerp hier nadrukkelijk op te sturen, worden de exploitatiekosten geminimaliseerd.

De uitvoerende partij kan tijdens het ontwerp en de bouwvoorbereiding optimaliseren tussen investering en exploitatie. Daarnaast leidt deze samenwerking tot kennisdeling en verdieping van inzichten. De gemeentelijke beheerorganisatie was betrokken bij dit proces en toetste samen met draaijer+partners de uitwerking van het prestatiegericht onderhoud. De gemeente kreeg duidelijkheid over de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten voor de eerste 20 jaar, het kwaliteitsniveau van het gebouw en inzicht en zekerheid met betrekking tot de kosten.

Gemeentehuis_Hardenberg_2

“Door de ambities concreet te maken in eisen en vervolgens het ontwerp- en bouwproces goed in te richten, zaten alle betrokkenen in hun kracht om een maximale bijdrage te leveren”.

Edgar Anholts, directeur Draaijer Group

resultaten

  • Een gemeentehuis dat bij ingebruikname in 2012 ruim voldeed aan de ambitie: het duurzaamste van Nederland
  • De gewenste versterking van de communicatie en de openheid worden door het kantoorconcept ondersteund
  • Samenwerking, kennisdeling en het verdiepen van inzichten leveren een bijdrage aan de noodzakelijke verandering in de vastgoedmarkt van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd
Edgar
Edgar AnholtsDirecteur Draaijer Group
Bertina
Bertina SeffingaAdviseur

Gerelateerde cases