Swettehûs

De provincie Fryslân realiseert een nieuw brugbedieningscentrum in combinatie met een steunpunt voor het beheer en onderhoud van en toezicht op de vaarwegen van Provinciale Waterstaat. Tevens wil de provincie Fryslân in 2025 de meest circulaire provincie van Nederland zijn. Het project Swettehûs heeft in lijn daarmee een hoge circulaire ambitie.
Vanuit het brugbedieningscentrum worden in de toekomst circa 40 bruggen op afstand bediend. Daarnaast worden de nautische dienst, de technische dienst en de vaarwegkantonniers hier gehuisvest. Dat betekent niet alleen een gebouw, maar ook werkplaatsen, een haven en een botenhuis op het terrein.

"Een nieuw brugbedieningscentrum in combinatie met een steunpunt voor het beheer en onderhoud van en toezicht op de vaarwegen met een hoge circulaire ambitie."

onderzoek en inspiratie

Dromen concretiseren

Om de circulaire ambitie voor het Swettehûs te bepalen, hebben wij een aantal sessies georganiseerd met projectmedewerkers, beleidsmedewerkers circulariteit en eindgebruikers van het project. In deze sessies hebben wij inspirerende voorbeelden laten zien en vervolgens gezamenlijk geformuleerd wat de circulaire droom voor het Swettehûs is. De dromen hebben wij met de aanwezigen gestructureerd, geprioriteerd en zo concreet mogelijk gemaakt. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een circulair ambitiedocument met daarin vijf pijlers om van het Swettehûs een circulair icoon te maken: een energieke en gezonde werkomgeving, gerealiseerd zonder nieuwe grondstoffen, flexibel en adaptief (6 S-en model), zelfvoorzienend met behulp van een lokaal collectief energienetwerk en optimaal gebruikmakend van de waterrijke omgeving.

strategie en advies

Strategie om te komen tot optimale circulaire oplossingen

Naast het bepalen van de circulaire ambitie hebben wij de provincie geholpen met het bepalen van de contractvorm en de aanbestedingsstrategie. Hiervoor is onder andere een marktconsultatie georganiseerd. Mede op basis van de marktconsultatie is geadviseerd om niet direct een UAV-GC contract af te sluiten met de markt, maar eerst een bouwteamfase te organiseren, waarin ruimte is om met inbreng van opdrachtgever en opdrachtnemer tot een optimale circulaire oplossing te komen voor het Swettehûs. De bouwteampartners zijn ook de beoogd opdrachtnemer voor het UAV-GC contract voor verdere uitwerking, realisatie en het tien jaar onderhouden van het project.

“Om een dergelijk icoon neer te zetten, moet je visie aansluiten op die van je ketenpartners.”

Trienke Lantinga-Hooghiemstra, projectleider provincie Fryslân

realisatie en management

Samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever

draaijer+partners heeft de aanbesteding begeleid om te komen tot de keuze voor een opdrachtnemer, waarmee in eerste instantie de bouwteamovereenkomst wordt afgesloten en vervolgens het UAV-GC contract. In de aanbesteding is circulariteit uiteraard een belangrijk criterium, maar ook de samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever speelt een belangrijke rol. Uiteindelijk doel is een succesvol project, waardoor er zoveel mogelijk van de circulaire ambitie gerealiseerd kan worden.

In mei 2021 is het hoogste punt bereikt.

exploitatie en beheer

Circulair gebruik en onderhoud

Zeker in een circulair project houdt het niet op bij de oplevering. Het is de bedoeling dat het project na oplevering ook circulair gebruikt en onderhouden wordt. Voor het onderhoud wordt daarom een prestatiecontract voor een periode van tien jaar afgesloten met de aannemer die het gebouw ontwerpt en realiseert. Deze fase is belangrijk omdat mogelijke consequenties van het toepassen van circulaire oplossingen zich in deze fase kunnen manifesteren. Wat betekent het toepassen van secundair materiaal voor het onderhoud van het gebouw? Samen met de aannemer proberen wij een zo goed mogelijke inschatting te maken, maar deels is dit ook iets wat wij gezamenlijk zullen ervaren. En vervolgens van kunnen leren voor nieuwe projecten!

“Durf te experimenteren, niet alleen in technische oplossingen maar ook in de procesaanpak.”

Bertina Seffinga, adviseur draaijer+partners

resultaten

  • workshops rondom circulariteit waaruit harde doelen en streef- en ambitiewaardes zijn geformuleerd
  • een marktconsultatie in een vroeg stadium om ontwerpende en uitvoerende partijen te selecteren
  • aanbesteding om partijen te selecteren die bijdragen aan circulaire doelstelling
Bertina
Bertina SeffingaAdviseur

Gerelateerde cases