Grote vervangingen op stapel? Renovatie is ook een optie!

Grote vervangingen op stapel? Renovatie is ook een optie!

Bij onderwijsinstellingen zien we het vaak voorkomen. Er staan grote vervangingen op stapel, die aanleiding geven om verder te kijken dan alleen de vervanging. Past een gebouw nog wel bij de onderwijsvisie? En hoe zit het met het energieverbruik? Vaak is de keuze voor renovatie met oog op de toekomst en de onderwijsvisie een passende oplossing.

Het onderhoudsplan geeft aan wat er moet gebeuren om het pand in stand te houden. Grote vervangingen kunnen daarin een logisch aangrijpingspunt zijn om het gebouw grootschalig te renoveren. Hierbij wordt niet alleen onderhoud uitgevoerd, maar is er ook ruimte voor (functionele) kwaliteitsverbeteringen. Het gebouw kan als zodanig nog wel functioneren, maar het is goed voorstelbaar dat de onderwijsvisie andere dingen van het gebouw vraagt dan waar het destijds voor is gerealiseerd. Het inventariseren van de behoefte van de (toekomstige) onderwijsvisie en de consequenties voor het gebouw is een separaat traject, wat de nodige tijd vraagt voorafgaand aan de renovatie. Maar het investeren van deze tijd weegt zeker op tegen het voordeel van een school die weer een groot aantal jaren mee kan!

Wanneer er besloten wordt tot renovatie over te gaan, in plaats van instandhouding van het gebouw, is het zaak dat er één budget voor de renovatie ontstaat. De renovatie bestaat echter uit verschillende elementen die elk hun eigen financiering kennen. Het renovatiebudget kan opgebracht worden door het combineren van de volgende financieringsmiddelen:

 • Het budget voor vervangingsonderhoud
 • Eventuele besparingen in toekomstige exploitatie door optimalisatievoorstellen (bijvoorbeeld lagere onderhouds- of energiekosten)
 • Bijdrage vanuit huisvestingsvergoeding van de gemeente. Afhankelijk van of het gebouw nu ter beschikking is gesteld of dat er een huisvestingsvergoeding wordt verstrekt, kan gekeken worden of het mogelijk is aanvullende huisvestingsvergoeding te verkrijgen. Bijvoorbeeld op het moment dat door de renovatie vereiste nieuwbouw kan worden uitgesteld of wanneer er op basis van de prognoses recht is op uitbreiding.
 • Bijdrage vanuit andere beleidsdomeinen van de gemeente. Mogelijk heeft de gemeente bepaalde doelstellingen op het gebied van duurzaamheid die zij wil realiseren, waarvoor zij budget ter beschikking stelt.
 • Ook kan gekeken worden of het mogelijk is om functies te combineren, waarbij andere maatschappelijke instellingen gebruik maken van de school en hiervoor een gebruikersvergoeding betalen voor het uit te voeren onderhoud/ aanpassingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een buurthuisfunctie, bibliotheek of centrum voor jeugd en gezin.
 • Voor bepaalde onderdelen van de renovatie kan gekeken worden naar ESCO constructies, waarbij er een investeerder (een deel van) de renovatie betaald, en de school in de gebruiksfase een vast bedrag voor energie aan de investeerder betaald, waarmee niet alleen energie, maar ook de investering terug betaald wordt.
 • Wanneer de school niet kan en de gemeente niet wil investeren voor de totale renovatie, kan ook een maatschappelijke financiering worden overwogen.
 • Voor een school kan ook crowed funding van bijvoorbeeld zonnepanelen een aantrekkelijke optie zijn.

Om de renovatie integraal te kunnen aanpakken is het noodzakelijk om al deze financieringsmiddelen te combineren. Wanneer de financiering van de renovatie rond gemaakt kan worden, kan de renovatie als project verder worden aangepakt.

Wil jij meer weten over de financieringsmogelijkheden voor de renovatie van jouw school? Neem dan contact op met Bertina Seffinga!

Gerelateerde blogs

 • Vastgoed
 • Organisatie
augustus 2019

Op exchange in vastgoed paradijs Seattle

Ruim een half jaar geleden vertrok Jurriaan Postema naar Seattle voor zijn Exchange Program aan […]

 • Circulair
 • Zorg
augustus 2019

Met de ambitieversneller naar de Green Deal Zorg 2.0

Het doel om CO2 en energie te besparen en geen aardgas of fossiele brandstoffen meer […]

 • Circulair
 • Innovatie
augustus 2019

Durf samen te experimenteren

Een nieuw gebouw realiseren of een bestaand gebouw aanpassen is een spannende aangelegenheid. Een inschatting […]