Blog

Community management binnen ouderenzorg

Wat is de toegevoegde waarde van community management binnen ouderenzorg? Deze vraag lag ten grondslag aan de afstudeerscriptie van Tori Groen. Voor Draaijer verdiepte zij zich in het onderwerp community management. Vanuit Draaijer merken we uit de markt dat er meer behoefte komt aan verbinding en sociaal contact. Eenzaamheid heeft een negatief effect op het welzijn van ouderen en zodanig wordt community management in de ouderenzorg noodzakelijker.

Aandacht voor het sociale aspect

Door de dubbele vergrijzing waar Nederland momenteel mee te maken heeft, neemt het aantal mensen met ouderdomsziekte toe, waardoor de zorg meer onder druk komt te staan. De zorg verschuift daarbij van intramurale naar extramurale zorg, waarbij ouderen op basis van het WOZO-programma zo lang mogelijk zelfstandig verzorgd moeten worden en dus thuis blijven wonen en mantelzorg nodig hebben. Dit heeft als risico dat de sociale kring van de ouderen kleiner wordt. Daarnaast kampt de zorg met een personeelstekort. Er is voornamelijk nog maar tijd voor de noodzakelijke zorg en niet voor het sociale aspect. Daardoor ervaren ouderen meer eenzaamheid en levert community management in de ouderenzorg toegevoegde waarde.

Vanuit de markt komt naar voren dat mensen mede door de coronacrisis meer behoefte hebben aan een goede connectiviteit (Zorgvisie, 2021). Te weinig sociaal contact heeft grote gevolgen omdat mensen meer eenzaamheid ervaren (CBS, sd). De behoefte aan kennis over community management is hierdoor toegenomen. Het afstudeeronderzoek begon dan ook met het achterhalen van antwoord op de vragen ‘Hoe ziet community management binnen de ouderenzorg eruit?’ En ‘Wat zijn externe relevante trends en ontwikkelingen van community management?’

Kennis over community management

Onder community management verstaan we een groep mensen die ontstaat door een persoonlijke en wederkerige ontmoeting met gemeenschappelijke doelen en interesses, waarbij de deelnemers van de community intrinsiek gemotiveerd zijn om zich bezig te houden met het gemeenschappelijke onderwerp.

Uit externe interviews kwam naar voren dat de term community management in de ouderenzorg een nog relatief onbekende term is, hoewel er onder andere noemers wel al invulling aan gegeven wordt. Bijvoorbeeld met een huiskamer medewerker, medewerker welzijn, ondersteuner zorg en welzijn, gastvrouw of activiteitenbegeleider. Daarnaast toont dit onderzoek aan dat door alle ontwikkelingen in de ouderenzorg community management momenteel het meest relevant is binnen de extramurale zorg, omdat zorginstellingen daar geen verplichting hebben om bij te dragen aan het welzijn van hun cliënten. Cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor hun welzijn en sociale contacten.

Community management in zorgprojecten

Community management wordt door Draaijer gezien als een verrijking op de bestaande dienstverlening, om opdrachtgevers ook in de toekomst goed te kunnen blijven bedienen. Met dit onderzoek is de kennis rondom dit onderwerp verbreed. Huisvestingsopgaven met betrekking tot community management worden momenteel alleen nog opgepakt op verzoek van opdrachtgevers. Draaijer ziet een kans en een noodzaak om in te spelen op community management door het mee te nemen als focusthema binnen alle (zorg)projecten.

Hiervoor zal Draaijer:

  1. (potentiële) opdrachtgevers toelichten wat community management precies inhoudt, zodat iedereen eenzelfde beeld heeft bij de betekenis en toegevoegde waarde;
  2. vervolg onderzoek uitvoeren met de focus op de extramurale zorg, zodat Draaijer nog meer te weten komt over de mogelijkheden community management in de ouderenzorg;
  3. community management standaard als aanvullend thema integreren in de Kansenkaart aanpak.
Adviseur

Anissa de Korte

Senior adviseur

Marieke Winter

“Ik spreek mijn dank uit naar mijn stagebegeleiders, Anissa de Korte en Marieke Winter, voor de fijne samenwerking en de vele leermomenten gedurende deze afstudeerperiode. Daarnaast wil ik mijn collega’s vanuit Draaijer en alle extern betrokkenen bedanken voor de fijne samenwerking en het verschaffen van informatie voor dit onderzoek.”

Tori Groen
Afstudeerstagiair