Blog

Een IHP met oog voor de maatschappij

Het integraal huisvestingsplan [IHP] bestaat momenteel met name uit de technische aspecten van de onderwijshuisvesting. De maatschappelijke kant komt hierbij nauwelijks aan bod. Daan Vellekoop, student Vastgoed & Makelaardij aan de Hanzehogeschool Groningen, kreeg steeds meer interesse in de huisvestingswereld en nam bij Draaijer een kijkje binnen de onderhuisvesting. Voor zijn afstudeeronderzoek onderzocht hij wat de belangrijkste maatschappelijke thema’s zijn binnen het onderwijs, zodat deze kunnen worden toegevoegd aan het IHP.

Integraal huisvestingsplan voor het onderwijs

Het integraal huisvestingsplan [IHP] is een plan waarin gemeenten en schoolbesturen vaststellen wat er voor een bepaalde termijn moet gebeuren op het gebied van de onderwijshuisvesting. Draaijer neemt het opstellen van een IHP uit handen met een programmatische aanpak en onderscheid zich door maatschappelijke thema’s toe te voegen aan het IHP. Dit onderzoek heeft als doel om de maatschappelijke thema’s – die belangrijk worden gevonden door gemeenten en schoolbesturen – te bepalen en te wegen in het IHP.

Maatschappelijke thema’s

De centrale vraag van het onderzoek luidde: “Welke weging dient Draaijer in het IHP te geven aan relevante maatschappelijke thema’s binnen het onderwijs?” Dit is onderzocht door middel van kwalitatief onderzoek. Via deskresearch zijn maatschappelijke thema’s opgehaald, die vervolgens getoetst en aangevuld zijn met interviews met senior adviseurs van Draaijer, huisvestingsmedewerkers van gemeenten en leden van schoolbesturen.

De thema’s zijn vervolgens gecategoriseerd en op volgorde van belangrijkheid gezet:

  1. Sociale factoren – gezonde school, inclusiever onderwijs, kansengelijkheid, koppelkansen, segregatie, talentontwikkeling.
  2. Samenwerking – brede school/MFA, IKC.
  3. Energetische factoren – BENG/ENG/NOM, circulariteit, frisse school, groenblauwe schoolpleinen.
  4. Technische factoren – infrastructuur, standaardisering.

Gekeken naar de volgorde, zou Draaijer de sociale factoren zwaarder moeten wegen dan de technische factoren. Echter, de ambitie en visie van de opdrachtgever geven uiteindelijk de doorslag in de weging die Draaijer in het IHP benoemt. Het blijft immers maatwerk.

Draaijer helpt gemeentebesturen met het opstellen van een IHP en begeleid hen daarbij in het nemen van de juiste stappen om invulling te geven aan de relevante maatschappelijke thema’s. Met een slim en duidelijk dashboard, dat specifiek ingericht is op de onderwijsorganisatie, wordt sturing gegeven voor de korte en lange termijn.

Het advies voor nog positievere plekken

Het advies aan Draaijer is om de tot stand gekomen categorieën met bijbehorende thema’s aan het dashboard toe te voegen, zodat onderscheidend vermogen wordt gecreëerd. Vervolgens dient Draaijer te onderzoeken hoe de thema’s gewogen kunnen worden, zodat ze bij ieder project op dezelfde wijze gebruikt worden. Al met al zullen deze onderzoeken en thema’s leiden tot het creëren van nóg positievere plekken.

Senior adviseur

Peter Loonstra

“Ik wil Draaijer bedanken voor de kans die ze mij hebben gegeven om een kijkje te nemen binnen de onderwijshuisvesting. Daarbij in het bijzonder dank aan Peter Loonstra, mijn begeleider, en Alie Kok, mijn teamleider, voor alle steun in het gehele proces.”

Daan Vellekoop