Blog

Scheiden van Wonen en Zorg verder doorvoeren? 4 aandachtspunten voor de zorgorganisatie

Met de nieuwe Wonen en Zorg (WoZo) plannen van de overheid wordt het scheiden van wonen en zorg voor ouderen verder doorgevoerd. Langer thuis is het motto, ook voor de zware zorgvraag. Dit betekent dat in de zorg meer en meer ingezet wordt op Volledig Pakket thuis (VPT) en Modulair pakket thuis (MPT).  Maar wat heeft dit voor invloed op de korte en lange termijn bedrijfsvoering van zorgorganisaties en de door hun geboden dienstverlening? Hoe zorg je voor passende en betaalbare huisvesting voor je cliënten? Hieronder vier punten waar je als zorgorganisatie aandacht aan moet besteden.

1. Bereken de impact van VPT / MPT op de organisatie

Door het doorrekenen van de (veranderende) bedrijfsvoering krijg je meer inzicht in de betaalbaarheid van de zorgdienstverlening, services en voorzieningen. Waarbij de huisvesting bekostigd wordt door huur en/of servicebijdragen van de bewoners en de zorgorganisatie een gezonde bedrijfsvoering kan creëren door het leveren van VPT. Met betaalbare huisvesting voor cliënten en een gezonde bedrijfsvoering voor de organisatie is deze toekomstbestendig ingericht en minder afhankelijk van de bekostiging vanuit de overheid.

2. Bepaal de mogelijke veranderopgave voor de toekomst

Wat voor gevolgen ervaren cliënten onder de nieuwe WoZo plannen? Wordt de doelgroep omvangrijker, anders en diverser? Wat moet er dan veranderen in de organisatie? En in het aanbod van voorzieningen? Bied je als zorgorganisatie nog wel het juiste aan?


Met de verdere doorvoering van scheiden van wonen en zorg en de toenemende inzet op zorg aan huis zul je het zorgconcept van je organisatie opnieuw tegen het licht moeten houden: Een veranderende doelgroep vraagt om het herijken van het actuele zorgaanbod. Op basis daarvan kan de organisatie voor een hoogwaardige passende dienstverlening zorgen. Dagbesteding- en welzijnsdiensten, maar ook crisisopvang zijn een belangrijk uithangbord naar uw (toekomstige) cliënten. Het leveren van zware zorg bij een bewoner thuis vraagt ook wat van het personeel. Mogelijk is zelfs een cultuurverandering nodig om medewerkers hier anders mee te laten omgaan.

3. Denk in wijkprofielen in plaats van huisvestingsprofielen

Verder scheiden van wonen en zorg zal dwingen tot een nieuw perspectief op vastgoed en een duurzaam vastgoedbeleid, toegespitst op levensloopbestendige (geclusterde) woonvormen, efficiënte ondersteunende ruimtes en het optimaal inzetten van technologische innovatie. De kwaliteit van de zorg, maar met name de kwaliteit van de (zorg)infrastructuur, wordt alleen maar belangrijker.


De toekomstig cliënt woont langer zelfstandig thuis, in zijn eigen (gehuurde of gekochte) woning. Maar ook in een aangepaste omgeving, een aanleunwoning of een geclusterde woonvorm. Door langer zelfstandig thuis te blijven wonen, kan een cliënt langer zijn gewenste autonomie behouden. Anderzijds betekent dit nieuwe huisvestingsvraagstukken die passen bij een steeds zwaarder wordende zorgdienstverlening bij mensen thuis. Hoe blijft het wonen thuis comfortabel en veilig en wie regelt dat?


Het aanbod vanuit de zorgorganisatie zal steeds meer gefocust zijn op integrale zorg voor ouderen in de wijk. Inzetten op dergelijk wijkprofiel geeft iedere instelling een potentieel groeiend aantal zorgvragers. Bij voorkeur georganiseerd vanuit (bestaande intramurale) woonzorgvoorzieningen die ingezet kunnen worden als ‘thuisbasis’ voor de medewerkers en ondersteunende functies, en dienen als brede wijkvoorziening voor sociale, maatschappelijke en welzijnswerk.

4. Ga nieuwe samenwerkingsvormen aan 

Hoe realiseren we deze geclusterde woonvormen dan? Hoe kunnen we dit in samenwerking met partijen als woningcorporaties en vastgoedbeleggers vormgeven? Wat zijn passende huisvestingsconcepten en hoe verhouden die zich tot haalbaarheid en betaalbaarheid van de woningen? En (hoe) kunnen zorgorganisaties zelf hun investeringen en exploitatie organiseren? Hoe kun je als zorgorganisatie een optimaal thuispakket leveren? Wat vraagt dit van je voorzieningen, personeel en organisatie? En wat betekent dit voor de bedrijfsrisico’s?


Een breed gezamenlijk gedeeld perspectief op de bestemming van een (nieuwe) locatie (wonen en/of maatschappelijk) creëert waarde. Het is in dat licht essentieel om gezamenlijk te komen tot flexibele leveringsvormen van wonen met zorg, in welke vorm dan ook. Om dat te bereiken is het noodzakelijk om nieuwe samenwerkingsvormen aan te gaan met (zorg)partners. Door expertise te delen en krachten te bundelen ontstaat er synergie en ontstaan innovatieve oplossingen voor de huidige uitdagingen.


We denken graag met u mee!

Senior adviseur

Mendy Grootenhuis