Blog

Een goed doordacht Volledig Pakket Thuis (VPT)

De manier waarop langdurige zorg wordt verleend, moet veranderen. Meerdere ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag: ouderen worden gemiddeld steeds ouder waardoor er sprake is van een dubbele vergrijzing, zorgkosten stijgen aanzienlijk, zorginstellingen kennen lange wachtlijsten en er is een groeiend personeelstekort. Door het inzetten van Volledig Pakket Thuis (VPT) ontvangt de cliënt thuis zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit biedt nieuwe kansen binnen de zorgsector.

De positieve draai VPT

Voor de zorgverlener geeft VPT de mogelijkheid tot langere zorgmomenten, met meer tijd en aandacht voor de cliënt. De cliënt houdt hierbij de eigen regie in handen en stemt samen met de zorgorganisatie af hoe het VPT pakket wordt ingezet binnen de vastgestelde basisdiensten. Het vaste aanspreekpunt voor de cliënt is de zorgaanbieder VPT, die integraal verantwoordelijk is.

Voor de zorgorganisatie geeft het de mogelijkheid om op een andere wijze de zorg te organiseren zonder zelf vastgoed te ontwikkelen, medewerkers te werven meer gericht op welzijn en servicegerichtheid, de inzet van technologie en het bedrijfsmatig organiseren van VPT.

Cultuurverandering in de zorg

Medewerkers die intramurale zorg verlenen, zijn gewend cliënten te ontzorgen. Door inzet van het VPT wordt de aanpak omgedraaid. Het VPT is in de eerste plaats ingericht om te bepalen wat men zelf nog kan. In de tweede plaats wordt er gekeken naar mantelzorgers en het sociale netwerk. In de derde plaats is ruimte voor aanvullende zorg. Hierdoor komt de zorgverlener achteraan in de schakel. Dit betreft cultuurverandering, anders denken en anders inzetten. Dit vraagt om het creëren van draagvlak onder alle zorgmedewerkers en nauwkeurige implementatie gedurende het programma.

Organisatie positieve VPT programma

Samen vertalen wij de ambitie van de organisatie in het VPT programma. Hierbij dienen organisatiekeuzes gemaakt te worden: wat bied je aan vanuit het VPT pakket (organisatie, zorg, services, wonen en behandeling), op welke wijze (zelf of met samenwerkingspartners), op welke plek (wijkmodel) en door wie (medewerkersprofiel). Alle organisatieonderdelen zijn bij deze keuzes betrokken: financieel, HRM, facilitair, zorg, kwaliteit, vastgoed, behandeling etc. Draaijer is de spil om alle onderdelen bij elkaar te brengen en te vertalen naar het organisatie positieve VPT programma.

De organisatie ontdekken

Zorggroep Sint Maarten heeft in Draaijer de samenwerkingspartner gevonden bij het implementeren van het programmaplan VPT. Dit kan enkel door midden in de organisatie te staan en de ambitie van de organisatie te vertalen over alle organisatieonderdelen op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. Wij doen dit samen met de medewerkers van Zorggroep Sint Maarten om tot de passende aanpak te komen.

Dit doen we bijvoorbeeld door middel van interactieve workshops waarbij de projectgroep wordt uitgedaagd na te denken over het organiseren van thema’s binnen het VPT. De uitkomsten vormen de basis voor de invulling van de organisatie van het VPT. Het uiteindelijke plan moet herkenbaar zijn voor de zorgorganisatie en aansluiten op bestaande systemen.

Draaijer heeft hiervoor een eigen aanpak ontwikkeld, de Kansenkaart. Door te ‘richten’, ‘inrichten’ en ‘verrichten’, nemen wij een organisatie aan de hand. Mensen binnen de organisatie worden in beweging gezet. Wij gaan pas weg als het VPT is ingebed binnen de zorgorganisatie. Zodat medewerkers zich kunnen richten op hun primaire taak: het verlenen van zorg. Dat is ons doel.