Toekomstbestendige leeromgeving De Haagse Hogeschool / Sportcampus Zuiderpark

De Haagse Hogeschool wil haar huisvesting binnen de Sportcampus Zuiderpark optimaliseren om een toekomstbestendige en uitdagende leeromgeving met een optimaal ontwikkelklimaat te creëren. Draaijer biedt ondersteuning in de vorm van procesbegeleiding met ideevorming tot en met besluitvorming en ontwerp.

Onze diensten

  • Huisvestingsadvies
  • Procesmanagement
  • Conceptontwikkeling
  • Kostenmanagement

Huidige en toekomstige vraag vanuit het onderwijs

Sportcampus Zuiderpark dient als thuisbasis voor vier sportgerelateerde opleidingen van de Haagse Hogeschool. Het huisvestingsaanbod aan onderwijsruimten, kantoren en vaklokalen past echter niet meer volledig bij de huidige en toekomstige vraag vanuit het onderwijs. Het aantal studenten neemt toe en er heerst een gevoel van krapte onder de gebruikers. Draaijer analyseert de huidige bezetting, brengt in kaart hoe efficiënt alle ruimtes worden benut en komt samen met een architect tot een ontwerp en plan van aanpak, zodat een strategisch besluit genomen kan worden over de benodigde aanpassingen aan de huisvesting van de Sportcampus. Hiermee kunnen de plannen straks ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Gezamenlijke sessies met de gebruikers

Co-creatie met de gebruikers via gezamenlijke creatieve sessies zorgt voor ideeën, draagvlak en implementatiekracht. Draaijer betrekt onder andere docenten en roosteraars in het proces en organiseert bijvoorbeeld gezamenlijke sessies met daarin een terugkoppeling van de eerder uitgevoerde data-analyse en interviews met medewerkers. Bij de eerste gezamenlijke sessie werden al veel knelpunten in kaart gebracht, zoals de constatering dat er krapte is, maar er ook nog veel beschikbare ruimte niet of niet efficiënt wordt gebruikt.

Om de beperkt beschikbare voorbereidingstijd zo goed mogelijk te gebruiken, is het vroegtijdig betrekken van de architect van enorme meerwaarde. Zo konden de gebruikers bij de eerste gezamenlijke sessie al een impressie krijgen van de toekomstige oplossingsrichtingen en hun voorkeur aangeven bij verschillende voorbeelden.

Resultaten

  • Een gedetailleerde analyse van de ruimte-indelingen en het gebruik van alle onderwijsruimten in de Sportcampus
  • Het Programma van Eisen met uitgangspunten voor de huisvesting
  • Een Definitief Ontwerp, waarin de gebruikers volledig worden meegenomen
  • Draagvlak bij de gebruikers voor de voorgestelde oplossingen
  • Overzichtelijke kostenberekening met de verwachte bouwkundige en inrichtingskosten, op basis waarvan besluiten genomen kunnen worden

Meer weten over dit project?

Onze adviseurs vertellen je graag meer.

Senior adviseur / Teamlead

Eva Limonard

Adviseur

Anissa de Korte