Circulair gebouw als aanjager voor energietransitie Energiehub050

De Energiehub050 op het Suikerterrein in Groningen is een circulair gebouw waar bedrijfsleven, overheid en onderwijs samen talent in de regio klaarstomen en behouden voor leren en werken in de energietransitie.

Onze diensten

  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Aanbesteden en contractvorming
  • Projectmanagement
  • Directievoering en toezicht

Ambitieuze scenario’s

Draaijer is door Alfa-college gevraagd de businesscase voor de Energiehub050 uit te werken. Het gebouw zal van tijdelijke aard zijn en de ambitie is gesteld dat de milieu-impact zo laag mogelijk moet zijn. Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke restwaarde. Vanuit een basisontwerp zijn drie scenario’s doorgerekend op investering en restwaarde:

1) Bouwen met volledig gebruik van hergebruikt materiaal 2) Modulair bouwen 3) demontabel bouwen. Alle scenario’s bleken onhaalbaar binnen het gestelde budget. Om de ambities te borgen is ervoor gekozen de markt uit te dagen te komen met innovatieve bouwoplossingen.

De markt uitdagen

Vervolgens heeft Draaijer de aanbestedingsstrategie voor een bouwteam bepaald. Hierbij zijn we uitgegaan van de uitgangspunten van circulair inkopen en is er een programma van ambities opgesteld. De markt is uitgedaagd een visie en een plan van aanpak op te stellen binnen het beschikbare budget.

Belangrijk was de keuze voor (een combinatie van) circulaire strategieën en de voorgestelde minimale- en streefwaarden op het gebied van duurzaamheid. De visie van BAM sloot het op alle elementen het beste aan: ontwerp, samenwerking en Plan van Aanpak. De Unie Architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp.

Er is een openbare Pitchsessie georganiseerd, zodat innovatieve partijen zélf met een circulaire oplossing konden komen. Naast het hergebruik van materialen hebben we zelfs de vraag gesteld: ís er wel een nieuw gebouw nodig of zouden we een donorgebouw kunnen verplaatsen?

De pitch van idverde heeft bijvoorbeeld geleid tot een groene inrichting van de buitenruimte, die biodiversiteit bevordert en de ecologische waarde van het gebied versterkt.

De oude vergaderkas van Draaijer uit Utrecht wordt nu gebruikt als zonneschoorsteen in Groningen.

Techniek in de praktijk

Energiehub050 is geen alledaags (onderwijs)gebouw, het heeft een meer industriële uitstraling en functie. Alle technieken die met energietransitie te maken hebben komen daadwerkelijk functioneel terug in het gebouw en maken deel uit van de lessen die worden gegeven. Het gebouw is qua duurzaamheid en circulariteit toonaangevend. Bij elke stap in het proces wilden we die circulariteit en duurzaamheid zo goed mogelijk laten zien.

Tijdens de realisatiefase had Draaijer de rol van projectmanager en directievoerder waarbij gestuurd is op kwaliteitskaders, planning en budget. Het gebouw is in 2024 in gebruik genomen door studenten van Alfa-college, Noorderpoort en Terra en zal tot 2030 op het Suikerterrein staan.

September 2023: De oude vergaderkas van Draaijer vormt het hoogste punt van het gebouw

Resultaten

  • Aanbesteding op basis van de principes van Circulair inkopen
  • Programma van Ambitie met 5 circulaire strategieën
  • Volledige Bio-based constructie en gebouwschil

“In deze mooie samenwerking met Alfa College kunnen we onze circulaire projectaanpak goed in de praktijk brengen.”

Simon de Ruig
Projectmanager bij Draaijer

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Onderwijs + Onderzoek vertellen er graag meer over

Senior projectmanager

Simon de Ruig

Adviseur

Noa Reerink