Realisatie van een circulair icoon It Swettehûs

De Provincie Fryslân bouwde een nieuwe centrale voor de bediening van 40 bruggen en een nieuw steunpunt voor de Provinciale Waterstaat: It Swettehûs. Het project ligt in lijn met de ambitie om in 2025 de meest circulaire provincie van Nederland te zijn. Aan Draaijer de taak om de circulaire ambitie vorm te geven.

Onze diensten

  • Visievorming
  • Aanbesteden en contractvorming


Dromen concretiseren

Om de circulaire ambitie voor het Swettehûs te bepalen, heeft Draaijer een aantal sessies met projectmedewerkers, beleidsmedewerkers circulariteit en eindgebruikers van het project georganiseerd en gehouden. In deze sessies zijn inspirerende voorbeelden getoond en is vervolgens gezamenlijk geformuleerd wat de circulaire droom voor het Swettehûs is. Deze dromen zijn met de aanwezigen gestructureerd, geprioriteerd en zo concreet mogelijk gemaakt.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een circulair ambitiedocument met daarin vijf pijlers om van het Swettehûs een circulair icoon te maken: een energieke en gezonde werkomgeving, gerealiseerd zonder nieuwe grondstoffen, flexibel en adaptief (6 S-en model), zelfvoorzienend met behulp van een lokaal collectief energienetwerk en optimaal gebruikmakend van de waterrijke omgeving.

Resultaten

  • Workshops rondom circulariteit waaruit harde doelen en streef- en ambitiewaarden zijn geformuleerd
  • Een marktconsultatie in een vroeg stadium om ontwerpende en uitvoerende partijen te selecteren
  • Aanbesteding om partijen te selecteren die bijdragen aan circulaire doelstellingen


Strategische circulaire oplossingen

Naast het bepalen van de circulaire ambitie hebben wij de provincie geholpen met het bepalen van de contractvorm en de aanbestedingsstrategie. Hiervoor is onder andere een marktconsultatie georganiseerd. Mede op basis van deze marktconsultatie is geadviseerd om niet direct een UAV-GC contract met de markt af te sluiten.

Er is eerst een bouwteamfase georganiseerd, waarin ruimte is om met inbreng van opdrachtgever en opdrachtnemer tot een optimale circulaire oplossing voor het het Swettehûs te komen. De bouwteampartners waren ook de beoogd opdrachtnemer voor het UAV-GC contract voor verdere uitwerking, realisatie en het tien jaar onderhouden van het project.


Samenwerking tussen opdrachtnemer en -gever

Draaijer heeft de aanbesteding begeleid om te komen tot de keuze voor een opdrachtnemer, waarmee in eerste instantie de bouwteamovereenkomst wordt afgesloten en vervolgens het UAV-GC contract.

In de aanbesteding is circulariteit uiteraard een belangrijk criterium, maar ook de samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever speelt een essentiële rol. Het uiteindelijk doel is een succesvol project, waarin zoveel mogelijk van de circulaire ambitie gerealiseerd kan worden.

“Om een dergelijk icoon neer te zetten, moet je visie aansluiten op die van je ketenpartners.”

Trienke Lantinga-Hooghiemstra
voormalig projectleider provincie Fryslân

Circulair gebruik en onderhoud

Zeker in een circulair project houdt het niet op bij de oplevering. Het project moet na oplevering ook circulair gebruikt en onderhouden worden. Voor het onderhoud van het Swettehûs is er daarom met de aannemer die het gebouw ontwerpt en realiseerteen prestatiecontract voor een periode van tien jaar afgesloten. Deze fase is belangrijk omdat mogelijke consequenties van het toepassen van circulaire oplossingen zich in deze fase kunnen manifesteren.

Wat betekent het toepassen van secundair materiaal voor het onderhoud van het gebouw? Samen met de aannemer hebben wij geprobeerd een zo goed mogelijke inschatting te maken, maar deels is dit ook iets dat wij in de toekomst gezamenlijk zullen ervaren. Wij kunnen hiervan leren en de opgedane kennis in toekomstige projecten toepassen.

Meer weten over dit project?

Lees meer over onze circulaire projectaanpak of neem direct contact op.

Senior adviseur

Bertina Seffinga