Herijking en actualisering IHP Stadsdeel Gestel Eindhoven

Draaijer heeft de gemeente Eindhoven ondersteund bij de herijking van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de onderwijshuisvesting van stadsdeel Gestel.

Onze diensten

  • Vastgoedadvies
  • Strategie

Spelen, integreren en leren

Onderwijskundige, demografische en socialia ontwikkelingen dwongen de gemeente Eindhoven haar integraal huisvestingsplan (IHP) 2020-2033 voor stadsdeel Gestel te actualiseren. Draaijer heeft het IHP voor dit stadsdeel herijkt en uitgewerkt tot een gedragen uitvoeringsprogramma met omvang en locaties van (nieuw te vormen) Spilcentra (spelen, integreren, leren) in Eindhoven.

Focus daarbij was ‘toekomstbestendige scholen’. Ook hebben wij de capaciteit en voorkeurslocatie voor het bewegingsonderwijs bepaald.

Draaijer is nog steeds betrokken bij het uitvoeringsprogramma van het IHP.


Beleid ontwikkelen

Het IHP was in 2018 op hoofdlijnen door gemeente en schoolbesturen geaccepteerd als uitgangspunt voor plannen voor nieuwe onderwijshuisvesting. Het plan vroeg om het ontwikkelen van relevante en betekenisvolle scholen, aansluitend op de behoefte van zowel de wijk alsmede gemeente en schoolbesturen. Hoe kan het onderwijs en het sociaal domein elkaar versterken teneinde optimale gelijke kansen voor de kinderen te creëren?

Draaijer heeft in overleg met betrokkenen allereerst het afwegingskader geconcretiseerd en beleid ontwikkeld. Mede op basis van een groot aantal interviews onder stakeholders en met (digitale) workshops zijn diverse scenario’s voor de Spilcentra ontwikkeld en getoetst. Op basis daarvan hebben we advies uitgebracht over het onderwijshuisvestingsprogramma.


Toekomstbestendige onderwijshuisvesting

Voor het ontwikkelen van scholen die aansluiten bij de wijk en gemeenschap, zijn vier mogelijke scenario’s onderzocht en een voorkeursscenario geadviseerd. Dit resulteerde in een door de gemeente en schoolbesturen, gedragen herijking van het IHP van het stadsdeel Gestel. Hierbij is ook woningbouw en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen in ogenschouw genomen.

Dankzij het herijkte integrale huisvestingsplan primair onderwijs en kinderopvang, uitgewerkt tot een gedragen uitvoeringsprogramma heeft het stadsdeel Gestel handvatten voor haar onderwijshuisvesting voor de komende 10 jaar.

Resultaten

  • Nieuw beleid rondom onderwijs en het sociaal domein
  • Een door alle partijen gedragen uitvoeringsprogramma onderwijshuisvesting
  • Scenario’s voor het ontwikkelen van scholen die aansluiten bij de wijk en de gemeenschap
  • Geactualiseerd integraal huisvestingsplan primair onderwijs en kinderopvang

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Onderwijs + Onderzoek vertellen er graag meer over

Senior adviseur

Alie Kok

Senior adviseur

Ben Grijpstra

Data analist

Sascha Strankinga

Senior adviseur

Maud Savelsbergh

Senior adviseur

Peter Loonstra