Koninklijke Visio

Koninklijke Visio is een expertise-organisatie voor slechtziende en blinde mensen. Door heel Nederland biedt Koninklijke Visio wonen en dagbesteding, onderwijs, revalidatie en advies aan. Om de organisatiedoelstelling “Met minder beter” te realiseren, heeft Facilitaire Services in samenwerking met de domeindirecteuren het strategisch vastgoedplan 2016 – 2020 opgesteld. Hierin wordt gestuurd op het binnen het beschikbare budget brengen van de kosten voor huisvesting.

“Hoe richt je een regieorganisatie in, hoe werkt dat in de dagelijkse praktijk en hoe ontwikkel je deze verder?”

onderzoek en inspiratie

Optimale oplossingen door inspiratie, onderzoek en brede kennis

draaijer+partners ondersteunt Koninklijke Visio al enkele jaren met een integraal dienstenpakket. Vanaf het begin hebben wij ons grondig verdiept in de diverse doelgroepen en bijbehorende dienstverlening, waardoor wij in staat zijn om snel en adequaat integrale (huisvestings)oplossingen te bieden voor uiteenlopende specifieke vraagstukken. Een groot voordeel hierbij is onze brede kennis en jarenlange ervaring in zowel de langdurige zorg als het (speciaal) onderwijs. De vraag naar zorg en huisvesting is inzichtelijk gemaakt door demografisch onderzoek in relatie tot prevalentiecijfers. Om ons nog beter te kunnen inleven in de doelgroep hebben we met het hele team “The Blind Walk” gedaan bij de intensieve revalidatie.

strategie en advies

Betere huisvestingskeuzes door domein-overstijgende aanpak

Met de domeinen (onderwijs, wonen en revalidatie en advies) heeft draaijer+partners een vastgoedstrategie voor de hele organisatie ontwikkeld, die jaarlijks wordt herijkt. Het organisatieproces van zorg en onderwijs is onderzocht en vertaald naar huisvestingscriteria. Aanbod en gebruik zijn inzichtelijk gemaakt door diverse analyses en metingen, waaronder bezettingsgraadonderzoeken. (Financiële) gebouwinformatie lag verspreid in de organisatie en is nu bij elkaar gebracht in een panddossier, waarmee de organisatie direct en continu inzicht heeft in de (langdurige) ontwikkeling van de huisvestingslasten op objectniveau.

Koninklijke Visio is nu beter is staat om huisvestingskeuzes te wegen om tot de juiste beslissingen te komen. Samen met Facilitaire Services werken wij de strategie uit met behulp van businesscases die leiden tot haalbare projecten.

Door "The Blind Walk" hebben wij ondervonden hoe blinde gebruikers huisvesting ervaren.

realisatie en management

Meer geld in zorg dan in stenen

In samenwerking met Facilitaire Services is een projectenbeleid opgesteld, evenals een pool van samenwerkingspartners van ontwerpende en realiserende partijen. Gebouwbeheerders worden tijdig bij de ontwerp- en realisatiefase betrokken en er wordt exploitatiegericht ontworpen.

draaijer+partners voert risicodragend de regie over de directiekosten. Door efficiënter werken en langetermijnsamenwerkingen liggen de kosten lager; dit voordeel komt Koninklijke Visio ten goede. Onze meerwaarde ligt in het ontzorgen van en de korte communicatielijnen met de klant.

Zeker in een zorgomgeving is het belangrijk dat de bedrijfsvoering 24 uur per dag door kan gaan. Ook tijdens de realisatie zijn inlevingsvermogen, afstemming en communicatie met de gebruiker van belang, zeker gezien de kwetsbare doelgroep. Van de oplevering en overdracht aan de klant maken wij iets unieks en betrekken wij de gebruiker.

exploitatie en beheer

Samenwerken in een regie-organisatie

Onze adviseurs koppelen de dagelijkse praktijk aan strategische keuzes en ontwikkelingen. Koninklijke Visio wilde de vastgoed- en facilitaire organisatie centraliseren en als regie-organisatie inrichten. Wij ondersteunen Koninklijke Visio in haar nieuwe rol als regisseur voor onderhoud en beheer door samen het contract- en leveranciersmanagent in te richten en verzorgen. Wij kennen beide werelden. Zo kijken wij kritisch naar het proces van meerjarenonderhoudsplannen en jaarbegrotingen en nemen hierin een proactieve rol. Met de gebouwbeheerders stellen wij de jaarplanning op en vertalen dit naar het prestatiecontract van de aannemer. Als auditor bewaken wij de kwaliteit en toetsen wij of de gebouwen voldoen aan wet- en regelgeving. Tijdens de uitvoering en oplevering van grotere onderhoudsprojecten verzorgen wij de projectbegeleiding en kwaliteitscontroles.

Bedrijfsfotografie_utrecht_7

"Vanaf het begin hebben wij ons grondig verdiept in de diverse doelgroepen en bijbehorende dienstverlening, waardoor wij in staat zijn om snel en adequaat integrale (huisvestings)oplossingen te bieden voor uiteenlopende specifieke vraagstukken."

Frank Rooker, projectmanager draaijer+partners

resultaten

  • Haalbare projecten met tevreden gebruikers binnen de vastgoedstrategie
  • Betere samenwerking tussen Facilitaire Services en de domeinen wonen & dagbesteding, revalidatie & advies en onderwijs
  • Beheer en onderhoud centraal aangestuurd vanuit een facilitaire regie-organisatie
Liesbeth
Liesbeth SchellensSenior adviseur
Frank
Frank RookerProjectmanager

Gerelateerde cases