Een uitdagend buitenspeelplein Koninklijke Visio De Heukelom

Op het terrein van Koninklijke Visio De Heukelom wordt onderwijs en zorg verleend aan kinderen en jongeren met een visuele en meervoudige beperking. Het buitenspeelterrein voldeed niet meer aan de wensen en veiligheidseisen van deze tijd. Draaijer heeft begeleiding geboden bij het uitwerken van het visieplan in nauwe samenwerking met de architect en de gebruikers.

Onze diensten

  • Procesmanagement
  • Projectmanagement
  • Directievoering en toezicht
  • Kostenmanagement en risicobeheersing

Doorontwikkeling visieplan

Visio locatie Heukelom had de wens om een nieuw, veilig buitenspeelplein te realiseren. Met als doel een plek te creëren waar kinderen leren buitenspelen, samenspelen en durven ontdekken. DesignMinds schreef het visieplan, in eerste instantie voor deel van het speelplein, waarbij het visieplan uiteindelijk is uitgewerkt naar het volledige speelplein. Samen met DonkerDesign is het visieplan vertaald in een passend uitvoeringsontwerp.

De financiering voor het speelplein werd deels middels crowdfunding en sponsoring opgehaald. Draaijer heeft de rol van proces- en projectmanager vervult om van visieplan uiteindelijk tot realisatie te komen en daarbij te sturen op aspecten als geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit.

Resultaten

  • Een buitenspeelplaats voor kinderen met een visuele en meervoudige beperking
  • Het speelplein is gerealiseerd binnen het vastgestelde investeringsbudget
  • Tevreden gebruikers en een uniek speelplein in Nederland


Kostenbesparend hergebruik

Om het visieplan verder uit te werken heeft Draaijer geadviseerd om direct een ontwerpende partij te betrekken. Ontwerpbureau DonkerDesign is aangehaakt voor het uitontwerpen van het visieplan. Draaijer heeft aansturing gegeven om het tekenwerk en het ontwerp op orde te krijgen. Gezien het oorspronkelijk budget begroot was voor een beperkt gedeelte van het buitenterrein is er extra aandacht besteed aan kostenbesparing.

Zo is alle bestrating hergebruikt, is er gekozen om meer graslandschap toe te passen en is een oude appelkelder gebruikt als basis voor de speelheuvel. De begroting van het uiteindelijke ontwerp is onafhankelijk beoordeeld op marktconformiteit waarna DonkerGroen de uitvoering mocht realiseren. Hierdoor is er voordeel genomen van het feit dat zij van alle specificaties op de hoogte waren doordat zij al langere tijd betrokken waren bij het project.


Bijzondere betrokkenheid en samenwerking

Draaijer heeft directievoering en toezicht gehouden tijdens de realisatiefase. Als bouwplaatsmanager hebben wij extra oog gehad voor gezond en veilig werken en in nauw overleg met de architect eventuele onvolkomenheden in het werk kunnen aanpassen binnen de gestelde kaders van het visieplan. De leerlingen waren tijdens de werkzaamheden op het terrein aanwezig en gezien de visuele beperking was veilig en obstakelvrij werken een vereiste. Vanwege de nieuwsgierigheid van de leerlingen is besloten om hen juist te betrekken bij de werkzaamheden.

Daarom is er een meekijk moment georganiseerd: leerlingen konden onder goede begeleiding en in een veilige omgeving kennis maken met een aantal machines en materialen. De school heeft vervolgens de werklieden uitgenodigd om mee te kijken tijdens een aantal lessen. Hierdoor ontstond een bijzondere band tussen de leerlingen en de werklieden, wat de betrokkenheid positief heeft beïnvloed. De samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemers was in dit project bijzonder en heeft bijgedragen aan een prachtig project resultaat.

“Hildebrand heeft gedurende het hele project steeds meegekeken in een praktische vertaling tussen de plannen en de wensen van onze leerlingen. De wijze waarop hij de belangen van onze leerlingen zag en ze hier een stem in gaf paste naadloos bij de visie van de school. Hierdoor ontstond een bijzondere samenwerking waarbij de leerlingen zich gehoord en gezien voelden met natuurlijk een prachtig resultaat waar we dagelijks van genieten!”

Marian Officier
Schoolleider Visio Onderwijs Haren

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Zorg + Wonen vertellen er graag meer over