Een omvangrijke vervangingsoperatie RVKO

Stichting RVKO – Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs – is een van de grootste besturen voor het primair onderwijs in Nederland. RVKO zocht ondersteuning bij het opstellen van een Strategisch Huisvestingsplan met het oog op een omvangrijke vervangingsoperatie verspreid over diverse gemeenten.

Onze diensten

  • Huisvestingsadvies
  • Visievorming
  • Dashboarding

Ondersteuning en advies

Met ruim 110 gebouwen van gemiddeld 45 jaar oud, verspreid over verschillende gemeenten, staat RVKO voor een behoorlijke vervangingsopgave. RVKO had behoefte aan ondersteuning van een adviseur die in samenspraak met het bestuur en afdelingen een Strategisch Huisvestingsplan (SHP) opstelt. Daarbij werd invulling gegeven aan het uitwerken van het visiedocument op vastgoed & huisvesting, procesaanpak voor het te ontwikkelen (ver)nieuwbouw onderwijshuisvesting en organisatiestructuur.

Daarnaast wil RVKO kunnen anticiperen op veranderende wet- en regelgeving, verduurzaming, vereiste energieprestaties en overige ontwikkelingen m.b.t. gezondheid en duurzaamheid. Al deze aspecten zijn onderdeel van het opgestelde SHP.

“Door het inregelen van een dashboard heeft RVKO een overzichtelijk inzicht in hun huidige vastgoedportefeuille.”

Alie Kok
Senior adviseur bij Draaijer


Onderzoek en analyse

Door middel van deskresearch zijn de huidige huisvestings-portefeuille en gebouwen in kaart gebracht. Verder is er onderzoek gedaan naar de relevante aantallen en ontwikkeling op het gebied van demografie per regio, leerlingen en medewerkers. Hierin zijn meegenomen: prognoses (aantallen), projecties (ruimtebehoefte) en (relevante) gemeentelijk ontwikkelingen.

De gegevens zijn samen met ons zusterbedrijf Rondmakers vertaald naar sturingsinformatie aan zowel vraag als aanbodzijde. Met behulp van BI en dashboards zijn analyses uitgevoerd om verschillen aan het licht te brengen. Aansluitend zijn gesprekken gevoerd met het bestuur, huisvesting en teamleiders binnen het onderwijs om tot een gewogen afwegingskader te komen, waarop de vastgoedportefeuille kan worden bestuurd.


Visie en strategie als afwegingskader

RVKO is een organisatie met een omvangrijke vastgoedportefeuille, met een eigen visie/strategie. Deze visie en strategie is de basis geweest voor het afwegingkader om beslissingen te nemen op portefeuilleniveau. Met behulp van onze ervaring met het ontwikkelen van dashboard hebben we snel en overzichtelijk inzicht kunnen geven in hun huidige vastgoedportefeuille.

Het dashboard biedt ook in de toekomst toegevoegde waarde doordat het inzetbaar is voor de toekomstige exploitatie, waarbij bijvoorbeeld locatie gegevens, energiegegevens, capaciteit, etc. in de toekomst gemonitord kunnen worden.

Resultaten

  • Een gedragen aanpak en acties
  • Dashboard voor 5 scholen
  • Algemene onderwijsvisie
  • Strategisch Huisvestingsplan
  • Programma, aanpak en planning

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Onderwijs + Onderzoek vertellen er graag meer over

Senior adviseur

Alie Kok