Toekomstbestendige huisvesting Zone.college Doetinchem

Zone.college zoekt naar oplossingen voor teruglopende leerlingenaantallen, het kunnen toepassen van nieuwe onderwijsconcepten en nieuwe vormen van samenwerking met het bedrijfsleven. Met Draaijer als strategisch huisvestingspartner kan Zone.college zich op haar core business richten: Groots Groen Onderwijs.

Onze diensten

  • Vastgoedadvies
  • Huisvestingsadvies
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Aanbesteding en contractvorming

Bouwen aan de groene wereld van morgen

In het strategisch beleidsplan van Zone.college is ’toekomstbestendig onderwijs’ speerpunt een leidraad voor al het handelen, ook op het gebied van huisvesting. In door Draaijer georganiseerde werksessies met de school is de huisvestingsambitie inclusief een hoge duurzaamheidsambitie geformuleerd, passend binnen de functionele eisen vanuit het onderwijsproces en de financiële kaders. Draaijer heeft een strategisch huisvestingsplan ontwikkeld voor het Zone.college.

Dit is verder uitgewerkt in huisvestingsbeleid. Eén van de panden in Doetinchem voldeed niet meer aan de eisen van het Zone.college. Wij hebben een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn een aantal scenario’s uitgewerkt voor nieuwbouw en renovatie op een nieuwe of bestaande locatie. Hierin zijn de gevolgen voor de exploitatie meegenomen. Op basis hiervan is besloten tot nieuwbouw op de bestaande locatie.

“Prestatiecontracten hebben ons als onderwijsinstelling aanzienlijke voordelen opgeleverd: hoge kwaliteit en op langere termijn een geldbesparing”

Tamara de Lange
Voormalig directeur Centrale Services bij Zone.college


Expertise van leveranciers benutten

Voor de nieuwbouw in Doetinchem heeft Draaijer met personeel van de betreffende locatie en interne diensten een functioneel en ruimtelijk Programma van Eisen en speerpunten voor duurzaamheid opgesteld. Vervolgens is een Programma van Prestaties ontwikkeld. Een architect is geselecteerd om een Structuurontwerp te maken dat richtinggevend was voor het integrale contract. Als aanbestedingsprocedure is gekozen voor een concurrentiegerichte dialoog, met als doel om een Design, Build, Maintain & Operate-contract (met schoonmaak- en energievolume-garantie) te sluiten.

De markt is uitgedaagd om met voorstellen te komen. Ondanks een overvraagde markt konden de doelstellingen binnen de financiële kaders gerealiseerd worden. Het geselecteerde consortium werd vanaf de ontwerpfase betrokken en leverde een gebruiksgereed product. De nieuwe school is gasloos en heeft een low-tech en energiezuinige installatie. Het hoofdgebouw is in november 2019 opgeleverd en in januari 2020 in gebruik genomen. De bijgebouwen en het terrein volgden in 2021.


Meer grip op de kwaliteit van het gebouw

Draaijer heeft samen met het Zone.college in een workshop onderzocht welk type onderhoudscontract het beste aansluit bij de behoefte voor al het vastgoed. Op basis van de uitkomst is een Europese aanbesteding voor het prestatiegericht onderhouden van de gebouwgebonden installaties georganiseerd, met als doel meer grip te krijgen op het onderhoud in financiële en kwalitatieve zin. In de aanbestedingsprocedure en contracten is extra aandacht besteed aan het omgaan met klachten van gebruikers en een goede storingsdienst, zodat het onderwijs zo min mogelijk hinder ondervindt van storingen. De eerste twee jaar hebben wij de beheerorganisatie bij de contractbewaking gefaciliteerd.

Onderdeel daarvan zijn de jaarlijkse contractbesprekingen met de opdrachtnemer. Voor de nieuwe locatie in Doetinchem zijn data afkomstig van de klimaatinstallaties gekoppeld aan de aanwezigheidsdetectie, de aanwezigheidsregistratie en het lesrooster. Zo kunnen de installaties beter ingeregeld worden op het geplande en daadwerkelijke gebruik. Daarnaast biedt de informatie de mogelijkheid om het lesrooster te optimaliseren, gerichter schoon te maken en energie te besparen. Zo is de school substantieel gezonder en duurzamer door slim gebruik van data.

Resultaten

  • Openstaan voor vernieuwing en daardoor optimaal gebruikmaken van kennis in de markt
  • Duurzame flexibele huisvesting die aansluit bij de onderwijsvisie en waarbij geanticipeerd wordt op de toekomst
  • Waarmaken van de ambitie om meer vanuit een regie-organisatie te gaan werken
  • Een gezonder en duurzamer gebouw door slim gebruik van data

Meer weten over dit project?

Onze experts van team Onderwijs + Onderzoek vertellen er graag meer over

Directeur Draaijer Group

Peter Ruchti

Adviseur

Paul Knot